Pavlov, Ya. Zaleshchikov. Shelf, detail. 1909. Krasnovishersk district, the village of Rategova. 30 cm high. PRLLM